EKOSFER zajišťuje veškeré služby od konzultační činnosti, přes návrhy opatření, až po terénní realizace. Kromě ochrany přírody jsou oblastmi působení naší společnosti pozemní stavitelství, stavby pro energetiku a průmysl, inženýrské stavby, vodohospodářské stavby a lesnictví. Naše stěžejní služby jsou:

“Naši odborníci na životní prostřední s rozsáhlými zkušenostmi dokáží sestavit tým s potřebnými speciálními schopnostmi, které usnadní vaši práci.”

Výsledkem činností společnosti EKOSFER je efektivnější a ziskovější řešení aktuálních výzev našich zákazníků spojené se zajištěním požadavků na ochranu přírody a minimalizaci vlivu záměrů na okolní biotu.

 • Revitalizace mrtvého ramene řeky Morava

  Gríbel, Suchohrad, Slovensko, 19. 11. 2017

  EKOSFER Solutions, s.r.o. za podpory OÚ Suchohrad a Bratislavského samosprávného kraje pokračovala ve 2. etapě revitalizace lok...

  EKOSFER Solutions, s.r.o. za podpory OÚ Suchohrad a Bratislavského samosprávného kraje pokračovala ve 2. etapě revitalizace lokality Gríbel dle návrhu Dr. Svobody a kol. Pro záchranu přírodovědné i estetické hodnoty území bylo provedeno: odtěžení části sedimentu, prořezávka dřevin a křovin, zhotovení úkrytových stanovišť živočichů, hnízdišť ptáků a míst pro vývoj hmyzu; sběr komunálního odpadu, instalace edukativních prvků a objektů pro drobné pozorování přírody.

 • Biologická ochrana lesa

  Náchod – Montace, 3. 12. 2017

  Po revizi stávající sítě budek v rámci lesního porostu Montace ve správě společnosti Lesy Města Náchoda, EKOSFER Solutions s.r....

  Po revizi stávající sítě budek v rámci lesního porostu Montace ve správě společnosti Lesy Města Náchoda, EKOSFER Solutions s.r.o. provedla idoplnění tohoto systému budek– výměna technicky nevyhovujících sýkorníků (poškození vlivem člověka, živočichy, opotřebením), opětovná instalace budek ztracených a deinstalovaných. Sýkorníky byly vyčištěny a dověšeny pro: 1) navýšení množství hnízdních stanovišť dutinových druhů ptáků, kteří přispívají k biologické ochraně lesa, 2) výzkum a inventarizaci hnízdění, 3) posílení edukativní funkce území (didaktické materiály, přednášky pro laickou i odbornou veřejnost), 4) propagaci mimoprodukčních činností.

 • Biologický dozor stavby

  Ústí nad Orlicí, 13. 11. 2017

  Z důvodu zajištění základních ochranných podmínek druhů místní ornitocenózy a pro plnění dílčích podmínek stanovených v rozhodn...

  Z důvodu zajištění základních ochranných podmínek druhů místní ornitocenózy a pro plnění dílčích podmínek stanovených v rozhodnutí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, prováděla společnost EKOSFER Solutions, s.r.o. biologický dohled v prostoru odstranění stromů v k.ú. Gerhartice.

 • Biologický průzkum a záchranný transfer

  Nové Město nad Metují, 1. 12. 2017

  Společnost EKOSFER Solutions s.r.o., pro účely doplnění projektové dokumentace a podkladů k získání výjimky ze základních ochra...

  Společnost EKOSFER Solutions s.r.o., pro účely doplnění projektové dokumentace a podkladů k získání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, provedla aktualizační průzkum výskytu raka říčního (Astacusastacus) a dalších ochranářsky významných druhů živočichů.

 • Úprava jezírek

  NPR Šúr, Svätý Jur, 30. 10. 2017

  Společnost EKOSFER Solutions, s.r.o. na základě objednávky ŠOP SR provedla obnovu dvou stávajících jezírek v Biologické stanici...

  Společnost EKOSFER Solutions, s.r.o. na základě objednávky ŠOP SR provedla obnovu dvou stávajících jezírek v Biologické stanici v Šúri. Jezírka, která v průběhu let ztratila svou původní funkci, byla upravena pro dočasné držení handicapovaných jedinců vodních druhů ptáků.

Osvědčení

Česká republika

Povolení výjimky u všech zvláště chráněných druhů mlžů, raků, obojživelníků, plazů, ryb a mihulí tj. z druhů skupin uvedených v Příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody.

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. KUKHK-26132/ZP2017-10)
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. 71626/2017/OŽPZ/Si)

Slovenská republika

Povolení výjimky u zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí SR, odbor státní správy ochrana přírody (č.j. 8213/2017-6.3)